โครงการค่ายวิชาการ

posted on 21 Oct 2010 21:42 by adviserna-o

ชื่อโครงการ      ค่ายส่งเสริมทักษะวิชาการ

หลักการและเหตุผล

               การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป และในปัจจุบันนี้ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนที่สอบเข้าได้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในเขตตัวเมืองที่มีความพร้อมของข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและแนวทางศึกษาต่อ สำหรับเยาวชนในเขตชนบทยังขาดข้อมูลเหล่านี้ และยังขาดแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษา รวมทั้งยังเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อน้อยกว่าเยาวชนในเขตเมือง จึงทำให้เยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตชนบทไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นกำลังของประเทศชาติที่มีการศึกษาในระดับที่ไม่สูงนัก จึงเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทอันเป็นปัญหาสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสังคมที่รุนแรงที่เกิดเนื่องมาจากการขาดการศึกษาของเยาวชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยนั่นคือ  ปัญหายาเสพย์ติด  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาการละเมิดกฎหมาย  ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น        จุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธสักราช 2544   มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมในสังค   มอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้พื้นฐานสำคัญซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระแล้ว  หลักสูตรยังได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีวิชาชีพ  วิชาชีวิต หรือทักษะชีวิต  เพื่อสามารถปรับตัวให้อยู่รอดปลอดภัย  มีความสุข เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมด้วย

                โรงเรียนนาอ้อวิทยา   ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มามากมายอันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์สังคมและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลต่อเยาวชนของชาติอย่างไร ฉะนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนนาอ้อวิทยา จึงได้จัด “โครงการค่ายวิชาการ  ” ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

                1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้ เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง

                 2  นักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยา ได้รับการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพ  และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต   ตลอดจนทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย

         1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักเรียน โรงเรียนนาอ้อวิทยา   ได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ  และความสนใจของนักเรียน  ร้อยละ 20

            2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและวิชาการต่างๆ ขึ้น  ร้อยละ 80
  2. คณะครูเข้าใจในการดำเนินโครงการ  80 %
  3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรอื่นให้ความร่วมมือ 80 %

 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ( มีนาคม 2554 )

edit @ 21 Oct 2010 21:50:39 by Lumyoung

 
 
 
 
                                                  ประกาศ
            
       โรงเรียนนาอ้อวิทยา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนนาอ้อวิทยา  ในการประชุมผู้ปกครองดังกล่าวท่านจะได้พบกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย มาให้ความรู้ เรื่อง " เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี "  ท่านจะได้รับทราบข้อคิด และวิธีการที่จะจัดการกับลูกอย่างถูกต้อง เพื่อลูกของท่านเป็นคนดี มีอนาคตที่สดใส  อย่าลืม .......... ห้ามพลาดโอกาศ ดี  ดี  ...นะค๊ะ

edit @ 21 Oct 2010 21:50:07 by Lumyoung

       โรงเรียนนาอ้อวิทยาเริ่มทำการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสอนภาษาบุญพิสิษฎ์ โดยคุณวิสุทธิ์  วรสุทธิพิศิษฎ์  กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศญี่ปุ่น บริษัทจัดหางาน   ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส   จำกัด     ร่วมมือกับโรงเรียนนาอ้อวิทยา จัดทำโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ

 วัตถุประสงค์

  1      เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น

  2      เพื่อสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายให้กับนักเรียน โรงเรียนนาอ้อวิทยา

  เป้าหมาย

  1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ   จำนวน  40   คน

  2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ        ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายตามความถนัด  ความสนใจของนักเรียน และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ

 ระยะเวลาดำเนินงาน    ก.ค. 53 – มี.ค. 54

ภาพกิจกรรม ปี การศึกษา 2553
 
 
 
 
 
 
  
 
 

edit @ 21 Oct 2010 21:16:02 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:17:48 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:19:20 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:20:38 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 21:49:48 by Lumyoung

edit @ 21 Oct 2010 22:03:01 by Lumyoung